Mededeling Tresoar
Mededeling Tresoar
00 : 00
Bêste websidebesiker,

Dizze webside is boud mei in ûnderwilens ferâldere technyk. De behearder hat dêrom besletten de webside op 1 jannewaris 2020 út de loft te heljen. De ynformaasje op dizze webside wurdt (foar earst) bewarre en is op te freegjen by Tresoar.

Beste websitebezoeker,

Deze website is gebouwd met een inmiddels verouderde techniek. De beheerder heeft daarom besloten de website op 1 januari 2020 uit de lucht te halen. De informatie op deze website wordt (voorlopig) bewaard en is op te vragen bij Tresoar.